Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Fidesious BV Bedrijfsadvies en verkoop software voor de Logistiek, handelend onder de naam “Fidesious BV” gevestigd en kantoor houdend te Koninginnenpage 6, 8607HP Sneek (hierna te noemen “Fidesious BV”)

Artikel 1: Definities

1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangemerkt:

Opdrachtnemer: Fidesious BV

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst wordt gesloten.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening en/of levering van goederen.

Artikel 2: Algemeen

1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Fidesious BV en een opdrachtgever waarop Fidesious BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Fidesious BV, voor de uitvoering waarvan derden zijn of worden betrokken.

3 De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of voorwaarden anderszins van  opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4 Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing. Fidesious BV en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2 De door Fidesious BV uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 10 werkdagen na offertedatum, tenzij anders is aangegeven. Fidesious BV is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen 10 werkdagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen.

3 De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

4 Indien de aanvaarding, ook op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Fidesious BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst wordt dan geacht niet tot stand te zijn gekomen, tenzij partijen anders overeenkomen.

5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Fidesious BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen prijs.

6 Indien een offerte, contract dan wel een ander gelijksoortig juridisch document door Fidesious BV wordt opgestuurd aan de opdrachtgever en opdrachtgever laat na dit document ondertekend te retourneren aan Fidesious BV, aanvaardt opdrachtgever door betaling van het honorarium aan Fidesious BV de inhoud van dit document en deze algemene voorwaarden.

7 Voor hardware is Fidesious BV afhankelijk van leveranciers. De prijzen en specificaties van hardware zijn afhankelijk van de leverbaarheid en kan iets afwijken van de gegevens in de offerte. Fidesious BV zal zich inspannen vervangende hardware te vinden die minimaal aan de zelfde specificaties voldoet.

8 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor eventuele toekomstige opdrachten.

9 Aanbiedingen en offertes zijn niet aan derden overdraagbaar.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Fidesious BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Fidesious BV het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie en gegevens, waarvan Fidesious BV aangeeft dat deze in het kader van de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever zulks redelijkerwijs kan aannemen, tijdig aan Fidesious BV worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig aan Fidesious BV zijn verstrekt, heeft Fidesious BV het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien door Fidesious BV derden worden ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de opdracht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 5. Fidesious BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang dan ook, in het geval Fidesious BV is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste dan wel onvolledige informatie.
 6. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Fidesious BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Fidesious BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever valt toe te rekenen.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het omwille van een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen resp. aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen wijzigingen of aanpassingen van de overeenkomst overeenkomen kan het tijdstip van voltooiing daardoor worden beïnvloed, als ook kan dit financiële en/of andere consequenties hebben. Fidesious BV zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Fidesious BV daarbij aangeven in hoeverre een wijziging van en/of aanvulling op de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6: Contractduur en uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Fidesious BV en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Fidesious BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7: Honorarium en vergoedingen

 1. Partijen komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een honorarium overeen.
 2. Voor werkzaamheden buiten het kantoor van Fidesious BV worden kilometer vergoedingen in rekening gebracht.
 3. Het honorarium wordt berekend volgens het vooraf overeengekomen uurtarief, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
 4. Het honorarium is, en eventuele vergoedingen zijn exclusief BTW.
 5. indien Fidesious BV met opdrachtgever een vast honorarium dan wel een uurtarief overeenkomt, is Fidesious BV niettemin gerechtigd tot verhoging van het honorarium of tarief. Indien Fidesious BV kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering tariefelementen aanmerkelijk zijn gewijzigd, is Fidesious BV gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen. Bovendien mag Fidesious BV het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Fidesious BV, dat in redelijkheid niet van Fidesious BV mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium of uurtarief.
 6. In andere gevallen dan in het voorgaande lid bedoeld is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of uurtarief wordt verhoogd binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10 % bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst indien de verhoging van het honorarium of uurtarief voortvloeien uit wettelijke bepalingen of maatregelen van overheidswege.
 7. Fidesious BV zal opdrachtgever het voornemen tot verhoging van honorarium of uurtarief schriftelijk kenbaar maken. Fidesious BV zal daarbij de omvang van en datum waarop de verhoging ingaat vermelden.

8. Indien opdrachtgever de door Fidesious BV kenbaar gemaakte verhoging zoals in lid 7 bedoeld niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen 7 werkdagen na bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren met ingang van de in de kennisgeving van Fidesious BV genoemde datum waarop de honorarium- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 8: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Fidesious BV aan te geven wijze in valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaar tegen de hoogte van de factuur schort de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de in het voorgaande lid gestelde termijn aan zijn verplichtingen voldoet, is deze van rechtswege in gebreke. Opdrachtgever is alsdan wettelijke rente handelstransacties DNB vermeerderd met 2% verschuldigd vanaf de vervaldag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Fidesious BV onmiddellijk opeisbaar.
 4. Fidesious BV heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Fidesious BV kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor toerekening hanteert. Fidesious BV kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 5. Opdrachtgever mag een tegenvordering slechts verrekenen voor zover Fidesious BV deze tegenvordering uitdrukkelijk heeft erkend of deze in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Fidesious BV geleverde zaken, waaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, illustraties, foto’s, dia’s en andere informatie-, boodschap- of afbeeldingsdragers, software, bestanden etc., blijven eigendom van Fidesious BV, totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Fidesious BV gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige ander wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Fidesious BV hiervan zo spoedig als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

Artikel 10: Incassokosten

 1. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de orde van advocaten wordt geadviseerd.
 2. Indien Fidesious BV hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11: Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk worden gemeld aan Fidesious BV. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te omvatten, zodat Fidesious BV in staat is adequaat te reageren. Klachten na genoemde termijn worden niet meer door Fidesious BV aanvaard.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Fidesious BV de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk is en/of zinloos is, zal Fidesious BV slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 12: Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde bij aangetekend schrijven opzeggen.
 2. Bij tussentijdse opzegging door opdrachtgever heeft Fidesious BV recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken verlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die Fidesious BV zijn toe te rekenen. Opdrachtgever is alsdan gehouden aan betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking van opdrachtgever worden gesteld.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds door Fidesious BV wordt opgezegd zal Fidesious BV in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden door derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die opdrachtgever zijn toe te rekenen.

Artikel 13: Opschorten en ontbinding

 1. Fidesious BV is bevoegd nakoming van verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst te (doen) ontbinden indien:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

– Na het sluiten van de overeenkomst Fidesious BV ter kennis gekomen is dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk de verplichtingen zal nakomen, is opschorting slechts toegestaan voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

– Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 1. Voorts is Fidesious BV bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welk van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Fidesious BV op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Fidesious BV de nakoming van verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Fidesious BV behoudt steeds het recht tot schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14: Risico en aansprakelijkheid

 1. Fidesious BV aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade indien er sprake is van opzet of grove schuld en Fidesious BV deswege toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Opdrachtgever dient Fidesious BV bij aangetekend schrijven in gebreke te stellen en voor zover nakoming nog mogelijk is een redelijke termijn te stellen om de schade te herstellen dan wel de verplichtingen alsnog na te komen.

 1. Indien Fidesious BV aansprakelijk is voor directe schade, dan is aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het nettofactuurbedrag resp. het netto-offertebedrag (excl. BTW of overige overheidsheffingen). Schadevergoeding vindt bovendien plaats met inachtneming van het overige in deze voorwaarden en overeenkomst bepaalde.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Fidesious BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden

– Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. Fidesious BV is anders dan in geval van opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor beschadigde, geheel of gedeeltelijk verlies en/of tenietgaan van materialen die door opdrachtgever aan Fidesious BV ter beschikking zijn gesteld.
 2. Fidesious BV is nimmer aansprakelijk voor defecten die aan hard- en software ontstaan en de gevolgen daarvan, inclusief het verlies van databestanden.
 3. Defecte hardware, dat door Fidesious BV geleverd is en waarvan de garantie nog niet afgelopen is, wordt gerepareerd of vervangen door een zelfde of vergelijkbaar product en geïnstalleerd.
 4. Fidesious BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van (onbewust of opzettelijk) menselijk handelen door (medewerkers van) de opdrachtgever.
 5. Fidesious BV aanvaard geen aansprakelijkheid uit welken hoofde dan ook voor onjuiste en/of onvolledige informatie van opdrachtgever en/of derden in bijvoorbeeld folders, productbeschrijvingen, handleidingen enzovoort, die Fidesious BV doorgeeft.
 6. Iedere aansprakelijkheid ter zake van indirecte schade, waaronder inbegrepen zaaks- en/of gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Artikel 15: Vrijwaringen

 1. Opdrachtgever vrijwaart Fidesious BV voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan Fidesious BV informatiedragers, elektronische bestanden, software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden, software etc. vrij zijn van virussen en/of defecten.
 3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste licenties/rechten op (gebruik van) programmatuur en vrijwaart Fidesious BV in deze voor aanspraken van derden.

Artikel 16: Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Fidesious BV geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor Fidesious BV niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Voor zover Fidesious BV ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan de nagekomen resp. na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Fidesious BV gerechtigd dit gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Fidesious BV gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden te verstekken en Fidesious BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. In dat geval kan opdrachtgever ook geen schadevergoeding vorderen.

Artikel 18: Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het in deze voorwaarden bepaalde behoudt Fidesious BV zich de rechten voor die Fidesious BV toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Fidesious BV verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, verslagen, kennis, informatie en overige geschriften, schetsen, tekeningen, software, bestanden etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Fidesious BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Fidesious BV behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, zulks met inachtneming van het in art. 17 bepaalde.

Artikel 19: Geschillen

 1. Op alle door Fidesious BV met opdrachtgever gesloten overeenkomsten en offertes is Nederlands recht van toepassing.
 2. Een geschil is aanwezig indien een der partijen dit de ander via aangetekend schrijven meldt.
 3. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst en/of offerte zullen beslecht worden door daartoe bevoegde Nederlandse rechter, zulks echter niet dan nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg op te lossen.
 4. Indien partijen van oordeel zijn dat een geschil middels arbitrage of binden advies beslecht dient te worden, wordt een dienovereenkomstige schriftelijke overeenkomst getekend, binnen 14 dagen nadat het geschil conform lid 2 gemeld is. Bij gebreke daarvan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter. In de overeenkomst wijst iedere partij één arbiter aan, die gezamenlijk een derde arbiter aanwijzen.

Artikel 20: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden worden meegestuurd met de eerste offerte aan opdrachtgever en worden op verzoek (nogmaals) verstrekt.
 2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst of offerte. Bij wijziging van de voorwaarden zal indien een overeenkomst nog niet beëindigd is, de opdrachtgever hiervan in kennis gesteld worden.

 

 

Sneek, 14 september 2017.